TAMBOUR EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000616411
Numer REGON: 364382502
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-05
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-09-15
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/17927/22/870]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2016-05-05 do dziś
3. NazwaTAMBOUR EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2016-05-05 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejTAMBOUR EAST D.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-05 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR SĄDOWY, SĄD GOSPODARCZY W ZAGRZEBIU, NUMER W REJESTRZE 0804527332016-05-05 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-05 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina WYRY miejscowość GOSTYŃ2018-06-14 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość GOSTYŃ ulica UL. RYBNICKA nr domu 375 kod pocztowy 43-176 poczta GOSTYŃ kraj POLSKA 2018-06-14 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj CHORWACJA jednostka podziału terytorialnego ŽUPANIA ZAGRZEB miejscowość ZAGRZEB ulica HRVATSKOSELSKA nr domu 32 nr lokalu kod pocztowy 10250 poczta LUČKO-ZAGREB, HRVATSKA 2016-05-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI UCHWAŁA ZGROMADZENIA NIE STANOWI INACZEJ2016-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIVIČEK2016-05-05 do dziś
2. ImionaIVICA2016-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaIVIČEK2016-05-05 do dziś
2. ImionaZVONIMIR2016-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoIVIČEK2016-05-05 do dziś
2. ImionaIVICA2016-05-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2016-05-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-05 do dziś
220 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2016-05-05 do dziś
320 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2016-05-05 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-05-05 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-05-05 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-05-05 do dziś
738 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2016-05-05 do dziś
838 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2016-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2017 okres OD 05.05.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
2data złożenia 16.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-19 do dziś
3data złożenia 16.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
4data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
5data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
6data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów