HILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000616324
Numer REGON: 363866362
Numer NIP: 6392009452
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-05
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[RDF/288978/21/138]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3638663622016-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina RACIBÓRZ miejscowość RACIBÓRZ2016-05-05 do dziś
2. Adresmiejscowość RACIBÓRZ ulica UL. FRANCISZKA GRZONKI nr domu 5 kod pocztowy 47-400 poczta RACIBÓRZ kraj POLSKA 2016-05-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHILLS@HILLSCARGO2016-08-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HILLSCARGO.PL2016-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.03.2016 R. NOTARIUSZ BARBARA KULOT, KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU, REPERTORIUM A NR 713/20162016-05-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-05-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUZIA2016-05-05 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ADAM2016-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 252.500,00 ZŁ2018-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUZIA2018-05-17 do dziś
2. ImionaBARBARA HELENA2018-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 252.500,00 ZŁ2018-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego505000,00 ZŁ2018-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-05-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUZIA2019-03-21 do dziś
2. ImionaSZYMON2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUZIA2018-05-17 do dziś
2. ImionaBARBARA HELENA2018-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUZIA2016-05-05 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ADAM2016-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2020-05-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 94 Z PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH2016-05-05 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-05-07 do dziś
313 95 Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY2016-05-05 do dziś
413 10 C PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2016-05-05 do dziś
525 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2016-05-05 do dziś
625 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-05 do dziś
728 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2016-05-05 do dziś
845 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-05-05 do dziś
945 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
2data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
4data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
5data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów