BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000615982
Numer REGON: 060632667
Numer NIP: 7133048044
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-01-28
Sygnatura akt[RDF/187403/20/959]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-05-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 060632667 NIP 71330480442016-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina GŁUSK miejscowość DOMINÓW2016-05-23 do dziś
2. Adresmiejscowość DOMINÓW ulica UL. RYNEK nr domu 2 kod pocztowy 20-388 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2016-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.03.2016 R., NOTARIUSZ W LUBLINIE ANDRZEJ TATARA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. NIECAŁEJ 3/11, 20-080 LUBLIN, REP. A NR 1655/20162016-05-23 do dziś
204.08.2016 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE REP. A NR 4795/2016 - ZMIENIONO § 7 UST. 1 UMOWY I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2016-09-02 do dziś
331.08.2017 R., REPERTORIUM A NR 6468/2017, NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE. ZMIENIONO: § 23 UST. 1, DODANO: § 23 UST. 5 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-05-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ BON APPETIT SPÓŁKA CYWILNA HUBERT JĘDRULAK, ROBERT SUSZKO, GRZEGORZ GRUZA, BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DOMINOWIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) NIP 7133048044, REGON 060632667 W SPÓŁKĘ BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22 MARCA 2016 ROKU OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 22 MARCA 2016 ROKU PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM TATARĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, REP. A NR 1655/2016 STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ ART. 551 § 2 KSH. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. GRZEGORZ GRUZA NIP WSPÓLNIKA 7122147400, REGON WSPÓLNIKA 432724060 WPISANY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 2. HUBERT JĘDRULAK NIP WSPÓLNIKA 9461542749, REGON WSPÓLNIKA 060309251 WPISANY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3. ROBERT SUSZKO NIP WSPÓLNIKA 9461104274, REGON WSPÓLNIKA 060267021 WPISANY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 4. BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP WSPÓLNIKA 7123297610, REGON WSPÓLNIKA 361824900, WPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO POD NUMEREM 0000564168.2016-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BON APPETIT” SPÓŁKA CYWILNA HUBERT JĘDRULAK, ROBERT SUSZKO, GRZEGORZ GRUZA, BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPIWEDZIALNOŚCIĄ2016-05-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-05-23 do dziś
5. Numer REGON0606326672016-05-23 do dziś
6. Numer NIP71330480442016-05-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3618249002016-05-23 do dziś
4. Numer KRS0000564168 2016-05-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUZA2016-05-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WOJCIECH2016-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-05-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-05-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-05-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-05-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-05-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2016-05-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego76.057,54 ZŁ2016-05-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego76.057,54 ZŁ2016-05-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-05-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUSZKO2016-05-23 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2016-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-05-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-05-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-05-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-05-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-05-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2016-05-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego76.057,54 ZŁ2016-05-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego76.057,54 ZŁ2016-05-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-05-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: ROBERT KRZYSZTOF SUSZKO, GRZEGORZ WOJCIECH GRUZA.2017-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3618249002016-05-23 do dziś
4. Numer KRS0000564168 2016-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2016-05-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2016-09-02 do dziś
246 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2016-09-02 do dziś
346 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2016-09-02 do dziś
446 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2016-09-02 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2016-09-02 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2016-09-02 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-09-02 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-09-02 do dziś
973 1 REKLAMA2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.03.2019 okres OD 23.05.2016 DO 30.09.20162019-03-16 do dziś
2data złożenia 15.03.2019 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172019-03-16 do dziś
3data złożenia 15.03.2019 okres OD 23.05.2016 DO 30.09.20162019-03-16 do dziś
4data złożenia 21.01.2020 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182020-01-22 do dziś
5data złożenia 23.01.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-01-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2016 DO 30.09.20172019-03-16 do dziś
2OD 23.05.2016 DO 30.09.20162019-03-16 do dziś
3OD 01.10.2017 DO 30.09.20182020-01-28 do dziś
4OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-01-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.05.2016 DO 30.09.20162019-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów