BONUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000615414
Numer REGON: 364317440
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-09-01
Sygnatura akt[RDF/417628/22/930]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2016-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica BRUKOWA nr domu 20 kod pocztowy 15-889 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2016-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.04.2016 R.2016-04-27 do dziś
228.01.2021 R. ZMIENIONO § 42021-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOVAL2016-04-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARTA2016-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2016-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJKO2021-02-23 do dziś
2. ImionaNOEMI NIKOLA2021-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOVAL2016-04-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARTA2016-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-02-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-02-23 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-02-23 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-02-23 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2021-02-23 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2021-02-23 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-02-23 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-02-23 do dziś
885 EDUKACJA2021-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.04.2018 okres OD 27.04.2016 DO 31.12.20162018-04-18 do dziś
2data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
5data złożenia 18.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.04.2016 DO 31.12.20162018-04-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.04.2016 DO 31.12.20162018-04-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów