BOMOTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000615161
Numer REGON: 364300438
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-03-17
Sygnatura akt[RDF/372060/22/624]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMOTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2016-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. SANTOCKA nr domu 44 kod pocztowy 71-082 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2016-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 KWIETNIA 2016 R., REP. A NR 1613/2016, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2016-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSEWICZ2016-04-26 do dziś
2. ImionaADAM2016-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.2016-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSEWICZ2016-04-26 do dziś
2. ImionaBEATA MAGDALENA2016-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.2016-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2016-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2016-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSEWICZ2016-04-26 do dziś
2. ImionaADAM2016-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2016-04-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2016-04-26 do dziś
231 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2016-04-26 do dziś
346 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2016-04-26 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-04-26 do dziś
547 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-26 do dziś
647 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-26 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-26 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-04-26 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2017 okres OD 26.04.2016 DO 31.12.20162018-04-04 do dziś
2data złożenia 06.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
3data złożenia 07.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-07 do dziś
4data złożenia 12.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-12 do dziś
5data złożenia 17.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.04.2016 DO 31.12.20162018-04-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów