ASTRAL DEWELOPER LUTYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000615036
Numer REGON: 364293477
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-06-18
Sygnatura akt[RDF/125096/19/139]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRAL DEWELOPER LUTYŃSKI SPÓŁKA JAWNA2016-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD2016-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość STARGARD ulica UL. JANA KOCHANOWSKIEGO nr domu 11 nr lokalu 13 kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD kraj POLSKA 2016-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122 KWIETNIA 2016 R.2016-04-26 do dziś
22 LISTOPADA 2016 R. - ZMIENIONO §7 UMOWY SPÓŁKI.2017-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUTYŃSKI2016-04-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MAREK2016-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUDZICHOWSKA2016-04-26 do dziś
2. ImionaDANUTA2016-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2017-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUTYŃSKI2016-04-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MAREK2016-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUDZICHOWSKA2016-04-26 do dziś
2. ImionaDANUTA2016-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-06-30 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-06-30 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-06-30 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-06-30 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-30 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-06-30 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-06-30 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów