ARTPOLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000614830
Numer REGON: 364279247
Numer NIP: 8661736618
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-11-17
Sygnatura akt[RDF/361490/21/126]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTPOLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STASZOWSKI gmina SZYDŁÓW miejscowość SZYDŁÓW2016-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość SZYDŁÓW ulica UL. KIELECKA nr domu 2 kod pocztowy 28-225 poczta SZYDŁÓW kraj POLSKA 2016-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.04.20162016-04-22 do dziś
218.12.2018 R., REP. A 8555/2018, NOTARIUSZ VIOLETTA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 30 - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2019-01-10 do dziś
324.09.2019 R., REP. A 8025/2019, NOTARIUSZ WIOLETTA ZAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 30; - ZMIENIONO § 4 UST. 1, ORAZ § 92019-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTPOLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3640125672016-04-22 do dziś
4. Numer KRS0000609108 2016-04-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma165 000,00 ZŁ2019-11-27 do dziś
2. ImionaNIE2019-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCKA2020-02-10 do dziś
2. ImionaDOROTA2020-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-02-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5 000,00 ZŁ2020-02-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego264 000,00 ZŁ2020-02-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2019-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTPOLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3640125672016-04-22 do dziś
4. Numer KRS0000609108 2016-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-04-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2016-04-22 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-04-22 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-04-22 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2016-04-22 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-04-22 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-04-22 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2017 okres OD 22.04.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
2data złożenia 25.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
3data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
4data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
5data złożenia 17.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
2OD 22.04.2016 DO 31.12.20162018-04-25 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów