COSMA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000614805
Numer REGON: 364304169
Numer NIP: 5851474232
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-03-20
Sygnatura akt[RDF/281429/21/753]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCOSMA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT2016-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT ulica UL. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO nr domu 48 kod pocztowy 81-842 poczta SOPOT kraj POLSKA 2020-11-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@CS-HOME.PL2016-04-26 do dziś
4. Adres strony internetowejCS-HOME.PL2016-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA 14.04.2016 R. U NOTARIUSZA JACKA WRONY, SOPOT AL.NIEPODLEGŁOŚCI 746/1 REPERTORIUM A NR 1822/20162016-04-26 do dziś
230.11.2016 R. REPERTORIUM A NR 5796/2016 NOTARIUSZ JACEK WRONA W SOPOCIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI PAR.: 7,9,14, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY; 28.04.2017 R. REPERTORIUM A NR 562/2017 NOTARIUSZ HANNA SZYMANOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE, ZMIANA TREŚCI PAR.: 6 POPRZEZ DODANIE PKT 3,7,9,14, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO;2018-09-05 do dziś
325.09.2020 R. REP. A NR 5862/2020 EDYTA PIETREWICZ NOTARIUSZ W SOPOCIE; ZM.PAR.:2,6,7,9,142020-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSINIAWSKI2016-04-26 do dziś
2. ImionaFILIP KOSMA2016-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-04-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-04-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-04-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10 000,00 PLN2016-04-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2018-09-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 PLN2016-04-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2016-04-26 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego3000 ZŁ2018-09-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-09-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOSMA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3806713002018-09-05 do dziś
4. Numer KRS0000738168 2018-09-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA COSMA DESIGN SP. Z O.O. ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI2018-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOSMA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3806713002018-09-05 do dziś
4. Numer KRS0000738168 2018-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy115 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2020-11-03 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-11-03 do dziś
331 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2020-11-03 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-11-03 do dziś
532 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-03 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-11-03 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-11-03 do dziś
845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-11-03 do dziś
971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.02.2019 okres OD 26.04.2016 DO 31.12.20162019-02-20 do dziś
2data złożenia 20.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-20 do dziś
3data złożenia 23.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
4data złożenia 20.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.04.2016 DO 31.12.20162019-02-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-20 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.04.2016 DO 31.12.20162019-02-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-20 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów