„BUD-ROL” NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000614758
Numer REGON: 364321430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-07-12
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3734/21/492]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUD-ROL” NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2016-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. LEGIONÓW nr domu 90/100 nr lokalu 17 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2021-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.04.2016 R., NOTARIUSZ EWA ROKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 24/1, REPERTORIUM A NR 1621/20162016-04-28 do dziś
230.11.2017R. REP. A NR 6871/2017, NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 40, ZMIANA §6 UST.1 UMOWY2018-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWURA2016-11-08 do dziś
2. ImionaROBERT JAN2016-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.997.000,00 ZŁ2018-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3000000,00 ZŁ2016-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12700000,00 ZŁ2016-04-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2016-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: 1. PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE, 3. LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM - ŁĄCZNIE.2016-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWURA2018-02-07 do dziś
2. ImionaROBERT2018-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-04-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-04-28 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-04-28 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-04-28 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-04-28 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-04-28 do dziś
681 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-04-28 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-04-28 do dziś
801 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2016-04-28 do dziś
901 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO2016-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.10.2018 okres OD 28.04.2016 DO 31.12.20162018-10-19 do dziś
2data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-26 do dziś
3data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4data złożenia 14.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
5data złożenia 28.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.04.2016 DO 31.12.20162018-10-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.04.2016 DO 31.12.20162018-10-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów