EMZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000614650
Numer REGON: 364334555
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/338353/21/57]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2016-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. PLAC POZNAŃSKI nr domu 2 nr lokalu 1 kod pocztowy 85-129 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2016-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.03.2016 R., NOTARIUSZ BOGUMIŁA DROZDA, KANCELARIA NOTARIALNA BOGUMIŁA DROZDA, BARBARA SMOLAREK SPÓŁKA CYWILNA UL. MARSZAŁKA FOCHA 12/4, 85-070 BYDGOSZCZ (REP. A 1324/2016) AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.03.2016 R., NOTARIUSZ BOGUMIŁA DROZDA, KANCELARIA NOTARIALNA BOGUMIŁA DROZDA, BARBARA SMOLAREK SPÓŁKA CYWILNA UL. MARSZAŁKA FOCHA 12/4, 85-070 BYDGOSZCZ (REP. A 1783/2016) - ZMIANA PARAGRAFU 8 PUNKT 1 ORAZ PARAGRAFU 13.2016-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRLEJ2016-04-29 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JERZY2016-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 430000 ZŁ2016-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego430050,00 ZŁ2016-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1430000,00 ZŁ2016-04-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JENOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2016-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRLEJ2016-04-29 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JERZY2016-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-29 do dziś
247 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-29 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-29 do dziś
447 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2016-04-29 do dziś
547 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2016-04-29 do dziś
647 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2016-04-29 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-04-29 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-04-29 do dziś
981 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2016-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2017 okres OD 11.03.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
2data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-13 do dziś
3data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
5data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.03.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.03.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów