EWM INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000614638
Numer REGON: 364271398
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/244485/20/412]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWM INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY nr domu 8 nr lokalu 2 kod pocztowy 60-789 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.04.2016R.2016-04-22 do dziś
230.04.2016 R., REP. A NR 1244/2016, NOTARIUSZ KAROLINA WĘGIERSKA-KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU - ZMIENIONO: §1, §2, §4, §5, §6, §8 I §9 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO JEJ TEKST JEDNOLITY2016-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIIL INFINITE INVENTIONS LIMITED2016-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały573 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28 650,00 ZŁ2016-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIKE SPÓŁKA AKCYJNA2016-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3642691542016-08-23 do dziś
4. Numer KRS0000619139 2016-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60 000,00 ZŁ2016-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEQUINOX ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3667849952017-06-08 do dziś
4. Numer KRS0000668472 2017-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.238 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.900,00 ZŁ2017-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego166700,00 ZŁ2016-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWIAK2016-04-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2016-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUŹ2016-04-22 do dziś
2. ImionaFILIP STEFAN2016-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-04-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-04-22 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-04-22 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-04-22 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2016-04-22 do dziś
533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2016-04-22 do dziś
642 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2016-04-22 do dziś
782 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2016-04-22 do dziś
882 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-04-22 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2017 okres OD 20.04.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
2data złożenia 01.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-01 do dziś
3data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
4data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.04.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-01 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.04.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-01 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów