„FIRMA DARDOM ŻAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA” KONDRACCY APARTAMENTY MARINA BORKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000614455
Numer REGON: 364268462
Numer NIP: 8461663406
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-06-20
Sygnatura akt[RDF/390627/22/613]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-04-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA DARDOM ŻAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA” KONDRACCY APARTAMENTY MARINA BORKI SPÓŁKA JAWNA2016-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat AUGUSTOWSKI gmina AUGUSTÓW miejscowość AUGUSTÓW2016-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość AUGUSTÓW ulica UL. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO nr domu 2A kod pocztowy 16-300 poczta AUGUSTÓW kraj POLSKA 2016-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.01.2016 R. 05.04.2016 R. ZMIENIONO § 22016-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPPH A & W KONDRACCY AGNIESZKA KONDRACKA WALDEMAR KONDRACKI SPÓŁKA JAWNA2016-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7910001602016-04-21 do dziś
4. Numer KRS0000296062 2016-04-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA DARDOM ŻAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2016-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7910674772016-04-21 do dziś
4. Numer KRS0000212077 2016-04-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2016-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPPH A & W KONDRACCY AGNIESZKA KONDRACKA WALDEMAR KONDRACKI SPÓŁKA JAWNA2016-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7910001602016-04-21 do dziś
4. Numer KRS0000296062 2016-04-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA DARDOM ŻAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2016-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7910674772016-04-21 do dziś
4. Numer KRS0000212077 2016-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-04-21 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-04-21 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 21.04.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów