GRUPA-AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000614450
Numer REGON: 364315285
Numer NIP: 6412536931
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[RDF/443954/22/141]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA-AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2016-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. 1 MAJA nr domu 246 nr lokalu A kod pocztowy 41-710 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2016-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.03.2016 R. NOTARIUSZ KATARZYNA BORGULAT-SZOSTAK, KANCELARIA NOTARIALNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, REPERTORIUM A NR 1753/20162016-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTRY2016-04-27 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2016-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.800,00 ZŁ2016-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTRY2016-04-27 do dziś
2. ImionaMICHAŁ FRANCISZEK2016-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.200,00 ZŁ2016-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2016-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTRY2016-04-27 do dziś
2. ImionaMICHAŁ FRANCISZEK2016-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOSTRY2016-04-27 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2016-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-27 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-04-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-04-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-04-27 do dziś
228 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2016-04-27 do dziś
338 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2016-04-27 do dziś
439 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2016-04-27 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-04-27 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-04-27 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-04-27 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-04-27 do dziś
946 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2016-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2017 okres OD 27.04.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
2data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
3data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
4data złożenia 12.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-13 do dziś
5data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
6data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.04.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.04.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-08 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów