AST CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000614064
Numer REGON: 364258989
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-07-22
Sygnatura akt[RDF/227932/20/784]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAST CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JULIANA SMULIKOWSKIEGO nr domu 1/3 nr lokalu 307 kod pocztowy 00-389 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.03.2016R., NOTARIUSZ PAWEŁ CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2260/20162016-04-20 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI, 13 MARCA 2018 R., REP. A NR 8879/2018 NOTARIUSZ PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2018-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAST CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3637368892016-04-20 do dziś
4. Numer KRS0000602159 2016-04-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWYKOWSKA ZIEMNIAK2016-04-20 do dziś
2. ImionaJANINA2016-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-04-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.500,00 ZŁ2016-04-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.500,00 ZŁ2016-04-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.500,00 ZŁ2016-04-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWYKOWSKA ZIEMNIAK2018-06-14 do dziś
2. ImionaMARIA WERONIKA2018-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-06-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.500 ZŁ2018-06-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.500 ZŁ2018-06-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.500 ZŁ2018-06-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA - AST CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓREGO REPREZENTUJE JODNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ANNA MARIA SODUŁA2016-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAST CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3637368892016-04-20 do dziś
4. Numer KRS0000602159 2016-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-04-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-04-20 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-04-20 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI BIEGŁYCH REWIDENTÓW2016-04-20 do dziś
458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2016-04-20 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-04-20 do dziś
663 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2016-04-20 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-04-20 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-04-20 do dziś
974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2016-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2017 okres OD 20.04.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
2data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
3data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
4data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.04.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów