PORTFEL INWESTYCYJNY HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000614014
Numer REGON: 364261603
Numer NIP: 6793126790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-14
Sygnatura akt[RDF/298241/21/765]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPORTFEL INWESTYCYJNY HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. NADWIŚLAŃSKA nr domu 3 nr lokalu B1 kod pocztowy 30-527 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.04.2016 R.2016-04-20 do dziś
206.06.2016 R. REP. A NR 5166/2016, NOTARIUSZ ANNA OBLER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I ZASTĄPIONO NOWYM TEKSTEM JEDNOLITYM UMOWY SPOŁKI.2016-09-15 do dziś
331.12.2018R., REP. A NR 975/2018, NOTARIUSZ KATARZYNA BĄK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE CAŁEGO JEJ DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI.2019-01-15 do dziś
403.09.2019 R., REP. A NR 22684/2019 R., NOTARIUSZ MONIKA FYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2019-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORTFEL INWESTYCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1409553542019-01-15 do dziś
4. Numer KRS0000281865 2019-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.040,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKEMJO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3667313492019-01-15 do dziś
4. Numer KRS0000666974 2019-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.040,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10080,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓLKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2016-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKIEWICZ2021-04-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2018-10-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-09-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-09-15 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2016-09-15 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-15 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-15 do dziś
542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2016-09-15 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-09-15 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-09-15 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2017 okres OD 20.04.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
2data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
5data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.04.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.04.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów