PI HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000614014
Numer REGON: 364261603
Numer NIP: 6793126790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-11-13
Sygnatura akt[RDF/570302/23/861]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPI HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PIASTOWSKA nr domu 44D kod pocztowy 30-070 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.04.2016 R.2016-04-20 do dziś
206.06.2016 R. REP. A NR 5166/2016, NOTARIUSZ ANNA OBLER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I ZASTĄPIONO NOWYM TEKSTEM JEDNOLITYM UMOWY SPOŁKI.2016-09-15 do dziś
331.12.2018R., REP. A NR 975/2018, NOTARIUSZ KATARZYNA BĄK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE CAŁEGO JEJ DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI.2019-01-15 do dziś
403.09.2019 R., REP. A NR 22684/2019 R., NOTARIUSZ MONIKA FYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2019-10-31 do dziś
509.01.2023 R.,REP.A NR 132/2023, NOTARIUSZ ANNA OBLER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE CAŁEGO JEJ DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI. 08.02.2023R., REP A NR 1191/2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY KRZYSZTOF LECHOWICZ, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZ ANNĘ OBLER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 7, § 18 UMOWY SPÓŁKI2023-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKEMJO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3667313492019-01-15 do dziś
4. Numer KRS0000666974 2019-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.560,00 ZŁ2023-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUPERNOVA HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3670618272023-02-17 do dziś
4. Numer KRS0000970243 2023-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.520,00 ZŁ2023-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-02-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10080,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2023-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
15. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2018-10-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2023-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-15 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-15 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-09-15 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-09-15 do dziś
510 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2023-02-17 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2023-02-17 do dziś
746 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2023-02-17 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-02-17 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2023-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2017 okres OD 20.04.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
2data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
5data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
6data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
7data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.04.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-13 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.04.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów