ENERGIA - ECO BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000613882
Numer REGON: 364249281
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-03-16
Sygnatura akt[RDF/371933/22/114]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA - ECO BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GOTARDA nr domu 9 kod pocztowy 02-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.04.2016 R.2016-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGIA - ECO BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1462683472016-04-19 do dziś
4. Numer KRS0000430710 2016-04-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2016-04-19 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2016-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-04-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-04-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-04-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej22500,00 PLN2016-04-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego22500,00 PLN2016-04-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego22500,00 PLN2016-04-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKI2016-04-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2016-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-04-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej22500,00 PLN2016-04-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego22500,00 PLN2016-04-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego22500,00 PLN2016-04-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWIAK2016-04-19 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN BOGDAN2016-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-04-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-04-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-04-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00 PLN2016-04-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 PLN2016-04-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 PLN2016-04-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - ENERGIA - ECO BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: PREZES ZARZĄDU HADŁO ROBERT JACEK2016-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGIA - ECO BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1462683472016-04-19 do dziś
4. Numer KRS0000430710 2016-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-04-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2016-04-19 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-04-19 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-04-19 do dziś
401 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2016-04-19 do dziś
526 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2016-04-19 do dziś
628 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-04-19 do dziś
764 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-04-19 do dziś
845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2016-04-19 do dziś
946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.04.2017 okres OD 19.04.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
2data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
3data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
4data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
5data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
6data złożenia 16.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.04.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów