GSP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000613695
Numer REGON: 364232429
Numer NIP: 1990113613
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-07-17
Sygnatura akt[RDF/226508/20/908]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KRAPKOWICKI gmina KRAPKOWICE miejscowość KRAPKOWICE2016-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAPKOWICE ulica UL. GŁOWACKIEGO nr domu 10 kod pocztowy 47-300 poczta KRAPKOWICE kraj POLSKA 2016-04-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@GSPPOLSKA.PL2016-04-18 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GSPPOLSKA.PL2016-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.11.2015R. NOTARIUSZ JUSTYNA GAWLICA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAPKOWICACH, REP. A NR 1985/20152016-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSEK2016-04-18 do dziś
2. ImionaGABRIEL STANISŁAW2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-04-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.600,00 ZŁ2016-04-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.600,00 ZŁ2016-04-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.600,00 ZŁ32016-04-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUMIENNY2016-04-18 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ARKADIUSZ2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-04-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.600,00 ZŁ2016-04-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.600,00 ZŁ2016-04-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.600,00 ZŁ2016-04-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRUSZKIEWICZ2016-04-18 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW RAJMUND2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-04-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-04-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.600,00 ZŁ2016-04-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.600,00 ZŁ2016-04-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.600,00 ZŁ2016-04-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1615361062016-04-18 do dziś
4. Numer KRS0000473524 2016-04-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST UPRZEDNIA, PISEMNA UCHWAŁA PODJĘTA WIĘKSZOŚCIĄ CO NAJMNIEJ 3/4 GŁOSÓW KOMANDYTARIUSZY. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE W GRANICACH UDZIELONEGO PISEMNEGO PEŁNOMOCNICTWA. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA - PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT - SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU, GDY NIE USTANOWIONO PROKURENTA - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: KTÓRYKOLWIEK SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PROKURENT - SAMODZIELNIE. PREZES ZARZĄDU - GABRIEL STANISŁAW PRUSEK2016-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1615361062016-04-18 do dziś
4. Numer KRS0000473524 2016-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-04-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-04-18 do dziś
228 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-04-18 do dziś
333 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2016-04-18 do dziś
433 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-04-18 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-04-18 do dziś
645 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-04-18 do dziś
745 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-04-18 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-04-18 do dziś
946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2016-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 18.04.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
2data złożenia 29.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-29 do dziś
3data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.04.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-29 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów