„KANCELARIA BROKERSKA FAKTOR RYSZARD FRANCZUK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000613690
Numer REGON: 364232926
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-08-17
Sygnatura akt[RDF/233314/20/840]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„KANCELARIA BROKERSKA FAKTOR RYSZARD FRANCZUK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA”2016-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2016-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH nr domu 105 nr lokalu 2 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2016-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.04.2016R.2016-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZUK2016-04-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZUK2016-04-18 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA DANIELA2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZUK2016-04-18 do dziś
2. ImionaMARTA MAGDALENA2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-04-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.2016-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZUK2016-04-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZUK2016-04-18 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA DANIELA2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZUK2016-04-18 do dziś
2. ImionaMARTA MAGDALENA2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2016-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 19.04.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów