TAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000613622
Numer REGON: 363910689
Numer NIP: 9820376192
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-07-17
Sygnatura akt[RDF/167595/19/66]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 363910689 NIP 98203761922016-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO nr domu 207/225 kod pocztowy 93-231 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2016-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119 LUTEGO 2016 R., REPERTORIUM A NR 254/2016, NOTARIUSZ ANNA MARIA ZALASIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI2016-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIORSKI2016-04-18 do dziś
2. ImionaŁUKASZ BARTOSZ2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIORSKI2016-04-18 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW JAN2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2017-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓLKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT SAMOISTNY.2016-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIORSKI2016-04-18 do dziś
2. ImionaŁUKASZ BARTOSZ2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIORSKI2016-04-18 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW JAN2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-04-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-04-18 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-04-18 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2016-04-18 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2016-04-18 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2016-04-18 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2016-04-18 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-04-18 do dziś
846 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2016-04-18 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 19.02.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
2data złożenia 27.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-28 do dziś
3data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.02.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.02.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów