INSTYTUT ZDROWIA I URODY ASPAZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000613173
Numer REGON: 302019359
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-05-04
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[RDF/420061/22/484]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-05-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 302019359 NIP 78118770252016-05-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZDROWIA I URODY ASPAZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-05-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-05-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WICHROWA nr domu 18 kod pocztowy 60-449 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.04.2016 ROKU NOTARIUSZ E. DOROTA DROŻDŻ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 3.502/2016.2016-05-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-05-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-05-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE 551 § 2 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ: INSTYTUT ZDROWIA I URODY ASPAZJA SPÓŁKA CYWILNA ANNA TRZECIAK, PRZEMYSŁAW TRZECIAK Z ADRESEM GŁÓWNEGO MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI W POZNANIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ DOKONANE ZOSTAŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI INSTYTUT ZDROWIA I URODY ASPAZJA SPÓŁKA CYWILNA ANNA TRZECIAK, PRZEMYSŁAW TRZECIAK, TJ. ANNY TRZECIAK (PESEL 69052500968), PRZEMYSŁAWA TRZECIAK (PESEL 67081101794) ORAZ SPÓŁKI INSTYTUT ZDROWIA I URODY ASPAZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000597682) Z DNIA 1 KWIETNIA 2016 ROKU.2016-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINSTYTUT ZDROWIA I URODY ASPAZJA SPÓŁKA CYWILNA ANNA TRZECIAK, PRZEMYSŁAW TRZECIAK2016-05-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-05-04 do dziś
5. Numer REGON3020193592016-05-04 do dziś
6. Numer NIP78118770252016-05-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZECIAK2016-05-04 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ANDRZEJ2016-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-05-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-05-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-05-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-05-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-05-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej190.000 ZŁ2016-05-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego190.000 ZŁ2016-05-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego190.000 ZŁ2016-05-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-05-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZECIAK2016-05-04 do dziś
2. ImionaANNA MARZENA2016-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-05-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-05-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-05-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-05-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-05-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej190.000 ZŁ2016-05-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego190.000 ZŁ2016-05-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego190.000 ZŁ2016-05-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-05-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT ZDROWIA I URODY ASPAZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635342982016-05-04 do dziś
4. Numer KRS0000597682 2016-05-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-05-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELENIE.2016-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT ZDROWIA I URODY ASPAZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635342982016-05-04 do dziś
4. Numer KRS0000597682 2016-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2016-05-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-04 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-04 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-04 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-05-04 do dziś
577 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2016-05-04 do dziś
686 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2016-05-04 do dziś
793 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2016-05-04 do dziś
896 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2016-05-04 do dziś
996 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2016-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.05.2017 okres OD 04.05.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
2data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
3data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
4data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
5data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
6data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
7data złożenia 12.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.05.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów