ARTBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000613093
Numer REGON: 364225866
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-11-17
Sygnatura akt[RDF/361549/21/581]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. WERSALSKA nr domu 47/75 kod pocztowy 91-212 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.02.2016 R., NOTARIUSZ KONRAD WIDZISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 518/20162016-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUŁAT2016-04-18 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2016-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŚNIK2016-04-18 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2016-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELENIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI DO KWOTY 150.000,00 ZŁ UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO SKUTECZNOŚCI CZYNNOŚCI KTÓREJ WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 150.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2016-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUŁAT2016-04-18 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŚNIK2016-04-18 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2016-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-04-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-04-18 do dziś
218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2016-04-18 do dziś
318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2016-04-18 do dziś
418 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2016-04-18 do dziś
525 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2016-04-18 do dziś
631 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2016-04-18 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-04-18 do dziś
873 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2016-04-18 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.01.2019 okres OD 05.02.2016 DO 31.12.20162019-01-24 do dziś
2data złożenia 23.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
3data złożenia 16.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-16 do dziś
4data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5data złożenia 17.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.02.2016 DO 31.12.20162019-01-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.02.2016 DO 31.12.20162019-01-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-30 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-082021-01-15 do dziś