EXPANSION VISION JACEK LACKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000613051
Numer REGON: 364216689
Numer NIP: 5252655542
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-07-02
Sygnatura akt[RDF/251795/18/872]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXPANSION VISION JACEK LACKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 74 kod pocztowy 03-301 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAWARTA W DNIU 17.03.2016 R., PRZED NOTARIUSZEM MAGDALENA KARCZEWSKA - WOŹNICA W KANCELARII NOTARIALNEJ JOLANTA NIEDZIELA, MAGDALENA KARCZEWSKA - WOŹNICA S.C. (WARSZAWA, UL.EMILII PLATER 20), REPERTORIUM A NR 1438/162016-04-15 do dziś
210.02.2017R., NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, KANCELARIA NOTARIALNA NIEDZIELA JOLANTA M., KARCZEWSKA-WOŹNICA MAGDALENA NOTARIUSZE S.C., UL.E.PLATER 20, 00-001 WARSZAWA, REP.A NR 874/2017, ZMIENIONO §1 UST.2 I §1 UST.3 ORAZ DODANO W §3 UST.1 PKT 412017-03-09 do dziś
319.12.2017 R., NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 7635/2017, DODANO W § 3 UST.1 PKT 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 532018-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2016-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1467655192016-04-15 do dziś
4. Numer KRS0000467112 2016-04-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-04-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000,00 ZŁOTYCH2016-04-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego60.000,00 ZŁOTYCH2016-04-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego60.000,00 ZŁOTYCH2016-04-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACKOWSKI2016-04-15 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2016-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-04-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-04-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPOWAŻNIONY I ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2016-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACKOWSKI2016-04-15 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2016-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2017-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-04-15 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-04-15 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-04-15 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-04-15 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-04-15 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-02-09 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-02-09 do dziś
886 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2018-02-09 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.09.2017 okres OD 15.04.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
2data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.04.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów