BUDHOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000612767
Numer REGON: 364202256
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-01-23
Sygnatura akt[RDF/187111/20/7]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDHOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GROCHOWSKA nr domu 42 nr lokalu 4 kod pocztowy 04-282 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.2015 R., REP. A 5051/2015, NOTARIUSZ ROMAN TOKARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. JUTRZENKI 177; 30.03.2016 R., REP. A 819/2016, NOTARIUSZ ROMAN TOKARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. JUTRZENKI 177 - ZMIENIONO § 7.1.2016-04-13 do dziś
230.05.2019 R., REP. A 2057/2019, NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. WYNALAZEK 2A/U1; - PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI STANOWIĄCE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKA-RO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1464017052016-04-13 do dziś
4. Numer KRS0000440304 2016-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ2019-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-10-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWOLENIK2016-04-13 do dziś
2. ImionaROMAN PIOTR2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄDER2016-04-13 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ZYGMUNT2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBORNUS2016-11-28 do dziś
2. ImionaROMAN2016-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-11-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2016-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy105 10 Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO2016-04-13 do dziś
202 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2016-04-13 do dziś
302 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2016-04-13 do dziś
405 20 Z WYDOBYWANIE WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2016-04-13 do dziś
506 10 Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ2016-04-13 do dziś
606 20 Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO2016-04-13 do dziś
707 10 Z GÓRNICTWO RUD ŻELAZA2016-04-13 do dziś
807 21 Z GÓRNICTWO RUD URANU I TORU2016-04-13 do dziś
907 29 Z GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH2016-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
2data złożenia 29.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-29 do dziś
3data złożenia 23.01.2020 okres OD 13.04.2016 DO 31.12.20162020-01-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-29 do dziś
3OD 13.04.2016 DO 31.12.20162020-01-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-29 do dziś
3OD 13.04.2016 DO 31.12.20162020-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów