EWAMED EWA MIERNIK SPÓLKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000612673
Numer REGON: 364216057
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-02-21
Sygnatura akt[RDF/189452/20/563]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWAMED EWA MIERNIK SPÓLKA JAWNA W LIKWIDACJI2020-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość TYNIEC MAŁY2016-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość TYNIEC MAŁY ulica UL. TARNOPOLSKA nr domu 4 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2016-04-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEWAMIERNIK13@WP.PL2016-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.04.2016 R.2016-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERNIK2016-04-14 do dziś
2. ImionaEWA MARZENA2016-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-04-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYRA2016-04-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KRZYSZTOF2016-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-04-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERNIK2016-04-14 do dziś
2. ImionaEWA MARZENA2016-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYRA2016-04-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KRZYSZTOF2016-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2016-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1, 09.12.20192020-01-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2020-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERNIK2020-01-20 do dziś
2. ImionaEWA MARZENA2020-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów