ASSIST CAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000612671
Numer REGON: 364197118
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-05-21
Sygnatura akt[RDF/201507/20/214]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSIST CAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROŁĘCKI gmina OLSZEWO-BORKI miejscowość OLSZEWO-BORKI2016-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZEWO-BORKI ulica UL. WIERZBOWA nr domu 5 kod pocztowy 07-415 poczta OLSZEWO-BORKI kraj POLSKA 2016-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuASSIST CAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OSTROŁĘCE2016-04-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROŁĘKA gmina OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA2016-04-13 do dziś
3. Adresmiejscowość OSTROŁĘKA ulica UL. 11 LISTOPADA nr domu 3 nr lokalu 52 kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA 2016-04-13 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.04.2016 R.2016-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2016-04-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500 ZŁOTYCH2016-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2016-04-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKA2016-04-13 do dziś
2. ImionaBEATA2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2016-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2016-04-13 do dziś
274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2016-04-13 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-04-13 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2016-04-13 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2016-04-13 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-04-13 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-04-13 do dziś
849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2016-04-13 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.08.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
2data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
3data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.04.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.04.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów