A-Z BIJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-02-24 godz. 16:55:42
Numer KRS: 0000612602
Numer REGON: 364184110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-02-12
Sygnatura akt[RDF/277049/21/643]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z BIJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KOŚCIERSKI gmina KOŚCIERZYNA miejscowość KOŚCIERZYNA2016-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŚCIERZYNA ulica UL. ŚWIĘTOJAŃSKA nr domu 20 kod pocztowy 83-400 poczta KOŚCIERZYNA kraj POLSKA 2016-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.04.2016R.2016-04-12 do dziś
217.05.2016R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARZENĘ BOGUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ MARZENA BOGUSZ Z SIEDZIBĄ W KOŚCIERZYNIE, UL. RYNEK 7, 83-400 KOŚCIERZYNA, ZMIANA TREŚCI PAR.7 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2016-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZĘBIŃSKI2016-04-12 do dziś
2. ImionaBERNARD2016-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-04-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.000,00 ZŁ2016-04-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.000,00 ZŁ2016-04-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.000,00 ZŁ2016-04-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZĘBIŃSKI2016-04-12 do dziś
2. ImionaJACEK MAREK2016-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-04-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-07-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego509.000,00 ZŁ (PIĘĆSET DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-07-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2016-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.000,00 ZŁ2016-04-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-12 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-07-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2016-07-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3641478472016-04-12 do dziś
4. Numer KRS0000611431 2016-04-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2016-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3641478472016-04-12 do dziś
4. Numer KRS0000611431 2016-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2017 okres OD 12.04.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
2data złożenia 27.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
3data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
4data złożenia 12.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
5data złożenia 12.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.04.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów