„FIRMA DENIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000612387
Numer REGON: 364198313
Numer NIP: 8822123879
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-10-25
Sygnatura akt[RDF/454997/22/788]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA DENIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina DZIERŻONIÓW miejscowość DZIERŻONIÓW2016-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIERŻONIÓW ulica UL. STRUMYKOWA nr domu 2 kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA 2016-04-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@FIRMADENIX.EU2016-04-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.FIRMADENIX.EU2016-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.03.2016 R., NOTARIUSZ WIOLETTA GAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE, UL. KLASZTORNA 2A, REP. A NR 1346/2016.2016-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKAREWICZ2016-04-12 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2016-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-04-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-04-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.000,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2022-08-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2022-08-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-04-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„FIRMA DENIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3621343322016-04-12 do dziś
4. Numer KRS0000568785 2016-04-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2016-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„FIRMA DENIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3621343322016-04-12 do dziś
4. Numer KRS0000568785 2016-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-05-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-05-30 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-04-12 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-12 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-04-12 do dziś
553 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2016-04-12 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-04-12 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-04-12 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2data złożenia 05.09.2018 okres OD 12.04.2016 DO 31.12.20162018-09-05 do dziś
3data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
4data złożenia 01.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-01 do dziś
5data złożenia 25.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2OD 12.04.2016 DO 31.12.20162018-09-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-01 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów