AKCES24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000612332
Numer REGON: 364182559
Numer NIP: 7010565931
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-01-17
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/78370/21/172]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAKCES24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJ2022-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 21 nr lokalu 48 kod pocztowy 00-685 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108-04-2016R.2016-04-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.10.2016 R., REPERTORIUM A NUMER 4731/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTŁOMIEJA NOWAKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W CHORZOWIE, PRZY UL. STEFANA BATOREGO 33/1. 41-506 CHORZÓW. ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 08.04.2016 R. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2016-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRYBUS2016-04-09 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JANINA2016-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00 ZŁ2017-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWIOŹDZIK2017-11-13 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ2017-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2017 okres OD 08.04.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
2data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
5data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.04.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.04.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI, AKT NOTARIALNY Z DNIA 24-09-2021 R. REPERTORIUM A NR 1315/2021 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWELINĘ DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. SENATORSKA 29 LOK. 3, 00-095 WARSZAWA, 24.09.2021 , 24.09.20212022-01-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2022-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoTRYBUS2022-01-17 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JANINA2022-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-17 do dziś
21. NazwiskoKULON2022-01-17 do dziś
2. ImionaMARIOLA2022-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI, AKT NOTARIALNY Z DNIA 24-09-2021 R. REPERTORIUM A NR 1315/2021 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWELINĘ DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. SENATORSKA 29 LOK. 3, 00-095 WARSZAWA, 24.09.2021 , 24.09.20212022-01-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów