BOZ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-07-05 godz. 06:28:13
Numer KRS: 0000612092
Numer REGON: 364179876
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-06-14
Sygnatura akt[RDF/389249/22/572]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOZ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ISEP nr domu 1 kod pocztowy 31-588 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 03.03.2016 R. PRZEZ NOTARIUSZA RYSZARDA GOMÓŁKĘ, KANCLEARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1690/20162016-04-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY Z DNIA 20.02.2019R. PRZEZ NOTARIUSZA RYSZARDA GOMUŁKĘ Z KANCELARII NORARIALNEJ W KRAKOWIE REPERTORIUM : A 1312/2019 ZMIANA §7, §8 PKT 22019-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOZ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3606180722016-04-11 do dziś
4. Numer KRS0000540237 2016-04-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJTYKA2016-04-11 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MIECZYSŁAW2016-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-04-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ2016-04-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.600.500 ZŁ2019-04-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2016-04-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-11 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego2.600.000 ZŁ2019-04-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-04-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE LUB PROKURENTOWI SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI BOZ 2 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKIEM ZARZADU KOMPLEMENTARIUSZA JEST: SŁAWOMIR MAJTYKA - PREZES ZARZĄDU.2016-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOZ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3606180722016-04-11 do dziś
4. Numer KRS0000540237 2016-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-04-11 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-11 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-04-11 do dziś
423 7 CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2016-04-11 do dziś
525 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2016-04-11 do dziś
625 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-04-11 do dziś
725 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2016-04-11 do dziś
841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-04-01 do dziś
946 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2019-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.04.2017 okres OD 11.04.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
2data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
4data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
5data złożenia 26.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-26 do dziś
6data złożenia 21.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-26 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-26 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów