SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ISKIERKA” W RADZIĘCINIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000612024
Numer REGON: 951149792
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-04-28
Sygnatura akt[RDF/378640/22/286]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2016-04-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 951149792 NIP 91819101232016-04-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ISKIERKA” W RADZIĘCINIE2016-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze S 1994 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄ DREJONOWY W ZAMOŚCIU2016-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina FRAMPOL miejscowość RADZIĘCIN2016-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość RADZIĘCIN nr domu 200 kod pocztowy 23-440 poczta FRAMPOL kraj POLSKA 2016-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.05.1995 R.2016-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMCNIK)2016-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKITA2016-04-13 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2016-04-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-13 do dziś
21. NazwiskoKIEŁBASA2016-04-13 do dziś
2. ImionaMARIA2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2016-04-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-13 do dziś
31. NazwiskoDUBIEL2016-04-13 do dziś
2. ImionaEDWARD2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-04-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYDA2016-04-13 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNYP2016-04-13 do dziś
2. ImionaJERZY2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2016-04-13 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYKRĘTEK2016-04-13 do dziś
2. ImionaTERESA2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMANEK2016-04-13 do dziś
2. ImionaHENRYK2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKORSKI2016-04-13 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPICZ2016-04-13 do dziś
2. ImionaHENRYK2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKITA2016-04-13 do dziś
2. ImionaDIANA ANNA2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAPISZ2016-04-13 do dziś
2. ImionaDANUTA2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaODRZYWOLSKA2016-04-13 do dziś
2. ImionaTEODORA2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2016-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
2data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
3data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
4data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
5data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
6data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
7data złożenia 24.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
8data złożenia 28.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów