19 POŁUDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000611913
Numer REGON: 364162440
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-03-19
Sygnatura akt[RDF/281115/21/353]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa19 POŁUDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2018-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 43 nr lokalu 3 kod pocztowy 40-048 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2018-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.04.2016 R.2016-04-08 do dziś
220.09.2017R. - REP. A NR 11858/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA DYSZLEWSKA-TARNAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIENIONO: §2; §3; §9.2017-10-30 do dziś
323.05.2018 R. - REP.A NR 660/2018, NOTARIUSZ AGATA BEDNARCZYK-BERENDOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU - ZMIENIONO: §3; §5; §10; §13 , DODANO: §10A 12.06.2018 R. - REP.A NR 732/2018, NOTARIUSZ AGATA BEDNARCZYK-BERENDOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU - ZMIENIONO: §13; §142018-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKI2016-11-04 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW JANUSZ2016-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00;-ZŁ2018-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJEC2018-08-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2018-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00;-ZŁ2018-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKA2018-08-30 do dziś
2. ImionaOLGA DOROTA2018-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00;-ZŁ2018-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁECKA2018-08-30 do dziś
2. ImionaKAROLINA ANNA2018-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00;ZŁ2018-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2018-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKA2018-08-30 do dziś
2. ImionaOLGA DOROTA2018-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKI2016-11-04 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW JANUSZ2016-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-11-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-04-08 do dziś
285 EDUKACJA2016-04-08 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-04-08 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2016-04-08 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-04-08 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2016-11-04 do dziś
759 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2016-11-04 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2016-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2017 okres OD 06.04.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
2data złożenia 16.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-04 do dziś
3data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.04.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-04 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.04.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów