UBEZPIECZENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000611612
Numer REGON: 364153753
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2019-12-18
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/73779/19/853]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaUBEZPIECZENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 23 kod pocztowy 00-854 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.03.2016, NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ARKADIUSZ ZARZYCKI, UL.PIĘKNA NR 15/34, REP.A NR 166/20162016-04-06 do dziś
201.02.2018 R., REP. A NR 454/2018, NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 7 PKT 12018-04-05 do dziś
323 PAŹDZIERNIKA 2019 R., REP. A NR 12482/2019, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKSTEM JEDNOLITYM AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2019-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWORODKO2019-12-18 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2019-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOR2019-12-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ SŁAWOMIR2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ2019-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2016-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2019-12-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-12-18 do dziś
285 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-12-18 do dziś
396 02 FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2019-12-18 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2019-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2017 okres OD 06.04.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
2data złożenia 29.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
3data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.04.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.04.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji16.04.2019R. AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.04.2019 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ ARKADIUSZ ZARZYCKI, 00-549 WARSZAWA, UL. PIĘKNA, REP. A NR 2316/2019, UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI,2019-07-01 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2019-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGĄSIOR2019-12-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ SŁAWOMIR2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności16.04.2019R. AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.04.2019 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ ARKADIUSZ ZARZYCKI, 00-549 WARSZAWA, UL. PIĘKNA, REP. A NR 2316/2019, UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI,2019-07-01 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów