DOBRA GRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000611541
Numer REGON: 364158012
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2016-10-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/54349/16/534]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA GRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JANKOWSKA nr domu 5 nr lokalu 75 kod pocztowy 02-129 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.03.2016 R., AGATA DARSKA-NOWAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA KITY, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KITA AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, REPERTORIUM A NR 681/20162016-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2016-04-07 do dziś
2. ImionaADAM TOMASZ2016-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały484 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48400,00 ZŁ2016-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBIŃSKI2016-04-07 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2016-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały583 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58300,00 ZŁ2016-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURKIEWICZ2016-04-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WALDEMAR2016-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały583 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58300,00 ZŁ2016-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAHOROWSKI2016-04-07 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2016-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-07 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRED WINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1010150122016-04-07 do dziś
4. Numer KRS0000373508 2016-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2016-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2016-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 ZŁ2016-04-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU JEGO POWOŁANIA2016-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURKIEWICZ2016-04-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WALDEMAR2016-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBIŃSKI2016-04-07 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2016-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWOJCIECHOWSKI2016-06-02 do dziś
2. ImionaADAM TOMASZ2016-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-06-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-04-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-04-07 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-04-07 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów