BUDOHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000611498
Numer REGON: 362921260
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/261097/20/193]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO nr domu 10A kod pocztowy 31-752 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.11.2015 REP A NR 5787/2015 NOTARIUSZ AGNIESZKA MICHNIK KANCELARIA NOTARIALNA W BOCHNI 09.12.2015 REP A NR 2693/2015 ZMIANA § 15 PKT 13 NOTARIUSZ PIOTR MIERNICZEK KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2016-04-07 do dziś
230.11.2017 R. - REPERTORIUM A NR 9798/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA, KANCELARIA W KRAKOWIE- ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POSTANAWIA UCHYLIĆ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĄĆ JEJ NOWĄ TREŚĆ, STANOWIĄCĄ JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY.2018-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYRULIK2018-02-15 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2018-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ2018-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2018-02-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCYRULIK2018-02-15 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2018-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2018-02-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2018-02-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.10.2017 okres OD 05.11.2015 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
2data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
3data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.11.2015 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.11.2015 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów