BONUS 2 - GIERZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000611496
Numer REGON: 364132900
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-09-15
Sygnatura akt[RDF/421422/22/890]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-04-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS 2 - GIERZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2016-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2016-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. GRABOWSKA nr domu 232 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2016-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA 29.02.2016R.2016-04-06 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 30.04.2017R. ZMIENIONO TREŚĆ §10 UST. 2 UMOWY UCHWAŁĄ NR 3, 5, 6 Z DNIA 30.04.2017R. ZMIENIONO WSTĘP DO UMOWY ORAZ TREŚĆ §4 I 5 UCHWAŁĄ NR 4 Z DNIA 30.04.2017R. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY2017-07-17 do dziś
301.01.2018R. - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-01-23 do dziś
4UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 30.11.2020R.) W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ: §4 I §5 UMOWY SPÓŁKI.2021-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERZ2016-04-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2016-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2021-01-15 do dziś
2. ImionaMONIKA2016-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERZ2016-04-06 do dziś
2. ImionaROMAN MACIEJ2016-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. 2. PRAWO OKREŚLONE W UST. 1 WSPÓLNICY WYKONUJĄ JEDNOOSOBOWO.2016-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERZ2016-04-06 do dziś
2. ImionaROMAN MACIEJ2016-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERZ2016-04-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2016-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2021-01-15 do dziś
2. ImionaMONIKA2016-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-04-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-04-06 do dziś
253 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2016-04-06 do dziś
392 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2016-04-06 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
2data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-17 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-17 do dziś
3OD 06.04.2016 DO 31.12.20162022-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów