ARTEX BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000611365
Numer REGON: 364180537
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-03-30
Sygnatura akt[RDF/283415/21/382]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEX BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZNO gmina LESZNO miejscowość LESZNO2016-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość LESZNO ulica UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 21 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA 2016-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 29.02.2016R. - REP. A NR 1434/2016, ZMIENIONA W DNIU 24.03.2016R. - REP. A NR 2038/2016 W ZAKRESIE §2, NOTARIUSZ - SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE (ZMIENIONO: §2; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI).2016-04-12 do dziś
209.04.2019R., REP. A NR 832/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA SAMOL, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE - ZMIENIONO §6 UST. 1 I §92019-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURA2016-04-12 do dziś
2. ImionaMARTA2016-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 302.500,00 ZŁ2019-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego305000,00 ZŁ2019-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2016-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2019-05-30 do dziś
2. ImionaJACEK2019-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2016-04-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2016-04-12 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
2data złożenia 17.05.2018 okres OD 29.02.2016 DO 31.12.20162018-05-28 do dziś
3data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
4data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
5data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
2OD 29.02.2016 DO 31.12.20162018-05-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
2OD 29.02.2016 DO 31.12.20162018-05-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów