BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000611360
Numer REGON: 363704174
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-03-25
Sygnatura akt[RDF/282430/21/972]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 363704174 NIP 61821509772016-04-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISKI gmina ŻELAZKÓW miejscowość NIEDŹWIADY2019-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEDŹWIADY nr domu 8I kod pocztowy 62-800 poczta NIEDŹWIADY kraj POLSKA 2019-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z DNIA 10.02.2016R. - REP. A NR 231/2016, ZMIENIONY W DNIU 23.03.2016R. - REP. A NR 321/2016 W ZAKRESIE §16, NOTARIUSZ - DOMINIKA HAJDO-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU (ZMIENIONO: §16 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO).2016-04-05 do dziś
209.08.2019R., NOTARIUSZ DOMINIKA HAJDO-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 1746/2019 - ZMIENIONO §3.2019-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWDOWCZYK2016-04-05 do dziś
2. ImionaPIOTR BOGUMIŁ2016-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000,00 ZŁ2016-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWDOWCZYK2016-04-05 do dziś
2. ImionaPIOTR BOGUMIŁ2016-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-04-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-04-05 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-04-05 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-04-05 do dziś
442 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2016-04-05 do dziś
542 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2016-04-05 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2016-04-05 do dziś
742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2016-04-05 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-04-05 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2017 okres OD 02.05.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
2data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
3data złożenia 26.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-26 do dziś
4data złożenia 21.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-21 do dziś
5data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.05.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-21 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów