M ARTCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000611023
Numer REGON: 364111074
Numer NIP: 5213728509
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-18
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/43108/20/552]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaM&M ARTCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RUMIANA nr domu 60A kod pocztowy 02-956 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-09-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@ARTCORE.PL2016-04-04 do dziś
4. Adres strony internetowejARTCORE.PL2016-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.04.2016 R.2016-04-04 do dziś
231.07.2018 R. REP. A NR 1462/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA RZESZOTEK, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA RZESZOTEK, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 82 LOK. 15, 02-585 WARSZAWA. UCHYLONO CAŁA DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI, NADANO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-09-17 do dziś
319 GRUDNIA 2019 R., REP. A NR 20043/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I NADANO UMOWIE SPÓŁKI NOWE BRZMIENIE.2020-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3638848452016-04-04 do dziś
4. Numer KRS0000605879 2016-04-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAMPOLSKA DOMAŃSKA2018-09-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2018-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-09-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2018-09-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁOTYCH2018-09-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁOTYCH2018-09-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-09-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLAŃSKA2018-09-17 do dziś
2. ImionaMARTA2018-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-09-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2018-09-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁOTYCH2018-09-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁOTYCH2018-09-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-09-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ARTCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.2020-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3638848452016-04-04 do dziś
4. Numer KRS0000605879 2016-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOBYLAŃSKA2018-09-17 do dziś
2. ImionaMARTA2018-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-09-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2016-04-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-04-04 do dziś
259 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2016-04-04 do dziś
359 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2016-04-04 do dziś
459 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2016-04-04 do dziś
559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2016-04-04 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-04-04 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-04-04 do dziś
874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2016-04-04 do dziś
990 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2016-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2017 okres OD 29.03.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
2data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.03.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów