APTERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000611006
Numer REGON: 364131349
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[RDF/540535/23/54]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 31.12.2015R., PRZED NOTARIUSZEM MARIUSZEM SOCZYŃSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ MARIUSZ SOCZYŃSKI, HUBERT PERYCZ SPÓŁKA CYWILNA PRZY UL. RZYMOWSKIEGO 34, 02-697 WARSZAWA W AKCIE NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 10154/2015 SPORZĄDZONO UMOWĘ SPÓŁKI, NASTĘPNIE ZMIENIONO PRZED TYM SAMYM NOTARIUSZEM AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 02.03.2016R., REP. A NR 1707/2016, ZMIENIONO §3 ORAZ §8 UMOWY ORAZ PRZYJĘTO JEJ TEKST JEDNOLITY.2016-04-05 do dziś
224.04.2017R., REP.A NR 3433/2017, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §7 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2017-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZALECKI2017-05-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2017-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-05-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI I PROKURENTA. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.2016-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZALECKI2017-05-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2017-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-05-24 do dziś
264 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-05-24 do dziś
364 30 DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2017-05-24 do dziś
464 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-05-24 do dziś
566 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2017-05-24 do dziś
666 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2017-05-24 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-05-24 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-05-24 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.12.2017 okres OD 05.04.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
2data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
3data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
5data złożenia 21.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
6data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
7data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.04.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów