EXENTIS KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH JAN DUSZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000610856
Numer REGON: 364141448
Numer NIP: 7010564794
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-02-25
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/4987/21/573]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXENTIS KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH JAN DUSZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 22 kod pocztowy 00-133 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114-03-2016, SŁAWOMIR STROJNY NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL.GAŁCZYŃSKIEGO 4, REP.A NR 3626/2016.2016-04-06 do dziś
215.09.2017R., REP. A NR 8369/2017, NOTARIUSZ PAWEŁ SAWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA KOMPARYCJI UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA § 1 UST. 2, 3, § 6, § 11 UST. 112017-11-30 do dziś
328.03.2019 R., NOTARIUSZ PAWEŁ SAWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3586/2019, ZMIANA: § 1 UST. 2, § 1 UST. 3, § 6, § 11 UST. 1, § 21. DODANO § 17 UST. 42019-06-18 do dziś
413.01.2021 R., REP. A NR 360/2021, NOTARIUSZ PAWEŁ SAWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §1 UST. 1, §1 UST. 2, §1 UST. 3, §6, §11 UST. 1, §212021-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1404137712021-02-25 do dziś
4. Numer KRS0000249524 2021-02-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUSZEK2021-02-25 do dziś
2. ImionaJAN ROMAN2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. WSPÓLNIK KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA. SPÓŁKĘ MOGĄ REPREZENTOWAĆ PROKURENCI SAMODZIELNIE. POWOŁANIE PROKURENTA WYMAGA ZGODY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2016-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUSZEK2021-02-25 do dziś
2. ImionaJAN ROMAN2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2016-04-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-04-06 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2017 okres OD 06.04.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
2data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3data złożenia 20.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-20 do dziś
4data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.04.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-20 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów