GRYF SŁUPSKIEJ EDUKACJI

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000610688
Numer REGON: 364117295
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307790/21/961]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2016-03-31 do dziś
3. NazwaGRYF SŁUPSKIEJ EDUKACJI2016-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSK gmina SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2016-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica UL. SŁONECZNA nr domu 9 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2016-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.12.2015 R. 18.03.2016 R. ZMIANA PAR.5 STATUTU, UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU2016-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER EDUKACJI NARODOWEJ2016-03-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2016-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE. SKŁADANIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH FUNDACJI WYMAGA PODPISU PREZESA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2016-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZNICKI2020-11-16 do dziś
2. ImionaBOGDAN2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZNICKA2016-03-31 do dziś
2. ImionaBOŻENA2016-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-03-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2016-03-31 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2016-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2016-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2016-03-31 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-03-31 do dziś
385 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2016-03-31 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-03-31 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-03-31 do dziś
672 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2016-03-31 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-21 do dziś
2data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
4data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1) POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMU OŚWIATY 2) ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 3)PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI I WIEDZY OBYWATELSKIEJ ORAZ POSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ PROPAGOWANIE PODSTAWOWYCH ZASAD ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ 4)WSPIERANIE INSTYTUCJI PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ 5)PROWADZENIE NIEODPŁATNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI 6)KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA2016-03-31 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów