EMPLASTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000610594
Numer REGON: 364102520
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-05-18
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/7064/21/32]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPLASTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2016-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu 6/7 nr lokalu 16 kod pocztowy 10-511 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2016-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.02.2016 R., REP. A NR 461/2016, NOTARIUSZ BEATA MOŻDŻYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 24.03.2016 R., REP. NR 862/2016, NOTARIUSZ BEATA MOŻDŻYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE, ZMIENIONO: §17 UST.4, DODANO: W §20 UST.4 UMOWY SPÓŁKI.2016-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCZEK ZIELIŃSKA2016-04-01 do dziś
2. ImionaEWELINA2016-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00ZŁ2016-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIŁOWICZ2016-04-01 do dziś
2. ImionaLECH ANDRZEJ2016-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.750,00 ZŁ2021-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWIEC2016-04-01 do dziś
2. ImionaROMUALD EDWARD2016-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00ZŁ2016-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2016-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIŁOWICZ2019-04-17 do dziś
2. ImionaLECH ANDRZEJ2019-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2016-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy139 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2016-04-01 do dziś
220 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2016-04-01 do dziś
320 60 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2016-04-01 do dziś
422 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-04-01 do dziś
522 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-04-01 do dziś
622 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-04-01 do dziś
738 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2016-04-01 do dziś
838 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2016-04-01 do dziś
938 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2016-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.12.2018 okres OD 01.04.2016 DO 31.12.20162018-12-12 do dziś
2data złożenia 12.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
3data złożenia 09.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-09 do dziś
4data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
5data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.04.2016 DO 31.12.20162018-12-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-17 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-05-122021-05-18 do dziś