INTELIGENTNY SALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000610424
Numer REGON: 364083060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-11-15
Sygnatura akt[RDF/457938/22/920]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELIGENTNY SALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 80 nr lokalu C13 kod pocztowy 00-175 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejR.SKIBNIEWSKI@GMAIL.COM2016-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINTELIGENTNY SALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE2016-03-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-31 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 80 nr lokalu C13 kod pocztowy 00-175 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-31 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.03.2016 R.2016-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBNIEWSKI2016-03-31 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2016-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ2016-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBNIEWSKI2016-03-31 do dziś
2. ImionaHUBERT2016-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ2016-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBNIEWSKI2016-03-31 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2016-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSKIBNIEWSKI2016-03-31 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2016-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2016-03-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.04.2016 DO 31.12.20162019-05-09 do dziś
2data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-09 do dziś
3data złożenia 15.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-15 do dziś
4data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
5data złożenia 15.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.04.2016 DO 31.12.20162019-05-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.04.2016 DO 31.12.20162019-05-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów