CTTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000610354
Numer REGON: 364109410
Numer NIP: 6521727423
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-10-05
Sygnatura akt[RDF/565186/23/375]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina BESTWINA miejscowość KANIÓW2016-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KANIÓW ulica UL. ŻWIROWA nr domu 6 kod pocztowy 43-512 poczta KANIÓW kraj POLSKA 2016-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.02.2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK PROWADZACA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MARIA-ZIELECKA, AGNIESZKA KACZMARCZYK W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. RATUSZOWEJ 2/10, REP. A NR 2357/20162016-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2016-04-04 do dziś
2. ImionaJONASZ PAWEŁ2016-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 5.000,00 ZŁ2016-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-04-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE.2016-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2016-04-04 do dziś
2. ImionaJONASZ PAWEŁ2016-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-04-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-04-04 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-04-04 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2016-04-04 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-04-04 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-04-04 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-04-04 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-04-04 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-04-04 do dziś
946 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
2data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
3data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
5data złożenia 10.11.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-10 do dziś
6data złożenia 05.10.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-10 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-05-312023-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów