A.E. WIND SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000610284
Numer REGON: 220890160
Numer NIP: 1080009304
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-04-07
Sygnatura akt[RDF/479525/23/729]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2016-03-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220890160 NIP 10800093042016-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.E. WIND SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI2022-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 61 kod pocztowy 00-697 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.03.2016 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP A NR 671/20162016-03-31 do dziś
225.05.2016 R., REP. A NR 1604/2016, NTOARIUSZ AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE § 4 STATUTU I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2016-06-27 do dziś
328.02.2017 R., REP. A NR 866/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA STATUTU POPRZEZ UCHYLENIE TREŚCI STATUTU W CAŁOŚCI I NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA.2017-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-31 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2017-04-20 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2016-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2016-03-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleA.E. WIND SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH FORMY PRAWNEJ „A.E. WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W A.E. WIND SPÓŁKA AKCYJNA. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „A.E. WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 8 LUTEGO 2016 ROKU I ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO ZA REP. A NR 18/2016 SPORZĄDZONEGO W OBECNOŚCI NOTARIUSZA PAWŁA KITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2016-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„A.E. WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-03-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000300814 2016-03-31 do dziś
5. Numer REGON2208901602016-03-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALTIC GREEN CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3621387612016-03-31 do dziś
4. Numer KRS0000568025 2016-03-31 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2016-03-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12500000,00 ZŁ2016-06-27 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji125000002016-06-27 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2016-03-31 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego12500000,00 ZŁ2016-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2016-03-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii125000002016-06-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-03-31 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2016-03-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŘÍHA2022-08-29 do dziś
2. ImionaVLADIMÍR2022-08-29 do dziś
21. NazwiskoSKOPOVÁ2022-05-06 do dziś
2. ImionaMARTINA2022-05-06 do dziś
31. NazwiskoJIROUŠ2021-01-26 do dziś
2. ImionaPETR2021-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-03-31 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-03-31 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-03-31 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2016-03-31 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-03-31 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-03-31 do dziś
742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2016-03-31 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-03-31 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
2data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
3data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
5data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
6data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
7data złożenia 07.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ KRZYSZTOFA DYBALSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH NR 99 LOK. 3 (02-001 WARSZAWA), REP. A NR 4773/2022 , 30.06.20222022-08-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOROWI PRZYSŁUGUJE PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2022-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOBZOVÁ2022-08-29 do dziś
2. ImionaLENKA2022-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ KRZYSZTOFA DYBALSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH NR 99 LOK. 3 (02-001 WARSZAWA), REP. A NR 4773/2022 , 30.06.20222022-08-29 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów