X-BUILDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000610030
Numer REGON: 364077673
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-02-09
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/3982/22/500]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaX-BUILDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MOGILSKA nr domu 40 nr lokalu 26 kod pocztowy 31-546 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-04-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@X-BUILDERS.PRO2021-09-13 do dziś
4. Adres strony internetowejX-BUILDERS.PRO2021-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.03.20162016-03-30 do dziś
201.09.2021 ZMIANA §1, §2, §3, §4, §5, §6, §15 UMOWY2021-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZINCHUK2021-09-13 do dziś
2. ImionaBORYS2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2021-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHUMADA2022-02-09 do dziś
2. ImionaSERHII2022-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-09-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2021-09-13 do dziś
243 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-09-13 do dziś
343 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-09-13 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-09-13 do dziś
543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2021-09-13 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-09-13 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-09-13 do dziś
870 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-09-13 do dziś
978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2021-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
2data złożenia 08.01.2019 okres OD 23.03.2016 DO 31.12.20162019-01-08 do dziś
3data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
5data złożenia 01.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
2OD 23.03.2016 DO 31.12.20162019-01-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
2OD 23.03.2016 DO 31.12.20162019-01-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów