GS SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000609959
Numer REGON: 364059907
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-06-06
Sygnatura akt[RDF/386216/22/488]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. OGŁĘCZYZNA nr domu 20 kod pocztowy 31-589 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.03.2016 R.2016-03-29 do dziś
210.06.2016 R. MONIKA BACZYŃSKA-PYTLIK NOTARIUSZ W WIELICZCE REP.A NR 1310/2016, UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY.2016-11-17 do dziś
320.12.2021 R. REPERTORIUM A NUMER 23050/2021, MARIUSZ ŁUKASIK KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA PAR. 13, PAR. 23, PAR. 24 I UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2022-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLARSKI2016-03-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARCIN2016-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.150,00 ZŁ2022-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRAWIŃSKI2016-03-29 do dziś
2. ImionaROBERT2016-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100,00 ZŁ2022-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2022-01-26 do dziś
2. ImionaMATEUSZ STANISŁAW2022-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2022-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPOWAŻNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 150.000,00 (STU PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH. DO SKŁADANIA OŚWIADZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ 150.000,00 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDENGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLARSKI2016-03-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARCIN2016-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRAWIŃSKI2016-03-29 do dziś
2. ImionaROBERT2016-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-03-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 51 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2016-03-29 do dziś
226 11 PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2016-03-29 do dziś
326 20 PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2016-03-29 do dziś
433 13 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2016-03-29 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-03-29 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2016-03-29 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-03-29 do dziś
877 40 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2016-03-29 do dziś
995 11 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2016-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.05.2017 okres OD 24.03.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
2data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
3data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
4data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
5data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.03.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.03.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów