BUDOTOM TOMASZ GOLAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000609427
Numer REGON: 364027280
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-11-21
Sygnatura akt[RDF/182360/19/329]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOTOM TOMASZ GOLAŃSKI SPÓŁKA JAWNA2016-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚREDZKI gmina MIĘKINIA miejscowość LUTYNIA2016-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość LUTYNIA ulica UL. DŁUGA nr domu 26 kod pocztowy 55-330 poczta MIĘKINIA kraj POLSKA 2016-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.03.2016R.2016-03-23 do dziś
205.04.2016R, ZMIENIONO §3.2016-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLAŃSKI2016-03-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2016-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLAŃSKA2016-03-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2016-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLAŃSKI2016-03-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2016-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLAŃSKA2016-03-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2016-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-03-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 33 POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2016-03-23 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-03-23 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2016-03-23 do dziś
446 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-03-23 do dziś
547 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-03-23 do dziś
646 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2016-03-23 do dziś
747 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-23 do dziś
843 39 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-03-23 do dziś
943 32 ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2016-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-21 do dziś
3OD 23.03.2016 DO 31.12.20162019-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów