CUKIERNIA I PIEKARNIA HARTABUS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000609211
Numer REGON: 350741828
Numer NIP: 6831006557
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-02-16
Sygnatura akt[RDF/369034/22/584]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-04-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 350741828 NIP 68310065572016-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA I PIEKARNIA HARTABUS SPÓŁKA JAWNA2016-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIELICZKA miejscowość SYGNECZÓW2016-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość SYGNECZÓW nr domu 112 kod pocztowy 32-020 poczta WIELICZKA kraj POLSKA 2016-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.01.2016 R.2016-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-04-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 04.01.2016 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ CUKIERNIA I PIEKARNIA HARTABUS PODJĘLI UCHWAŁĘ NR 1/2016 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2016-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHARTABUS SPÓŁKA CYWILNA CUKIERNIA I PIEKARNIA M. W. HARTABUS2016-04-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-04-12 do dziś
5. Numer REGON3507418282016-04-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARTABUS2016-04-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARTABUS2016-04-12 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2016-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE KAŻDY WSPÓLNIK. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2016-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARTABUS2016-04-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARTABUS2016-04-12 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2016-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA I WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2016-04-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-04-12 do dziś
210 72 Z PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI2016-04-12 do dziś
347 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-04-12 do dziś
446 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2016-04-12 do dziś
543 12 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE2016-04-12 do dziś
641 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-04-12 do dziś
741 20 Z ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2016-04-12 do dziś
843 31 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH, TYNKOWANIE2016-04-12 do dziś
943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2016-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-01-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.01.20222022-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów