DE SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000609110
Numer REGON: 364058121
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264524/20/899]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDE SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2016-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PABIANICE ulica UL. WILEŃSKA nr domu 47 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2017-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki17.03.2016 R., EMERYTOWANY NOTARIUSZ ZBIGNIEW ANDRZEJ KWAŚNIEWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA JACKA NOWINY-RERA KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH, REPERTORIUM A NR 864/20162016-03-30 do dziś
225.05.2017 R., REPERTORIUM A NR 2031/2017, NOTARIUSZ JACEK NOWINA-RER, KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH - ZMIANA §2 I §62017-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaELSNER2016-03-30 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2016-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2017-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-07-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2016-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaELSNER2016-03-30 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2016-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2017-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2017-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-07-21 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-07-21 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-07-21 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2017-07-21 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2017-07-21 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2017-07-21 do dziś
781 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2017-07-21 do dziś
881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2017-07-21 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.05.2017 okres OD 30.03.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
2data złożenia 20.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-21 do dziś
3data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-21 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.03.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.03.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów